22 90 67 60

(DØGNVAKT)

Dokumentasjonskrav ved levering av ulike typer rene masser

I forskrift for behandling og deponering av avfall (avfallsforskriften), stilles det krav til dokumentasjon for å sikre korrekt sluttbehandling av de ulike avfallstyper.

Gravemasser
Massene skal beskrives i Tomwils egenerklæringsskjema. Dersom det foreligger tiltaksplan, skal denne vedlegges.


Rivemasser og betong
Massene beskrives i Tomwils egenerklæringsskjema. I tillegg skal analyse, kartleggings- eller miljøsaneringsrapport vedlegges.


Signert egenerklæring og vedlegg sendes pr. e-post til masser@tomwil.no. Dokumentasjonen skal alltid sendes inn i forkant av leveranse. Ved manglende dokumentasjon iht. ovennevnte krav blir massene behandlet og priset som forurenset masse.


Masser som er så sterkt forurenset at det klassifiseres som farlig avfall, leveres og prises etter avtale.


Masser som inneholder innslag av fremmedelementer som f.eks. plast, trevirke, gips, osv. blir omklassifisert til restavfall.


Ved innmelding av oppdrag til vårt ordrekontor, ber vi om at det opplyses om hva slags type masse som skal leveres.